اعطای نمایندگی

شرکت فن آوران ایماکو به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود به علاقه مندان مشارکت در فروش و توزیع محصولات و خدمات ایماکو در سراسر کشور و در چارچوب ضوابط و فرآیند زیر نمایندگی اعطا می کند:

اشخاص حقیقی (فروشگاهها) :

۱- کپی برابر با اصل جواز کسب با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
۲- کپی برابر با اصل اجاره نامه یا کپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
۳- کپی شناسنامه
۴- کپی کارت ملی
۵- عکس پرسنلی ۲ قطعه
۶- عکس از محل ۲ قطعه
۷- فرم شناسنامه نمایندگی مجاز فروش تکمیل شده
۸- موافقت نامه مهر و امضاء شده
۹- تطابق نام متقاضی، درج شده در فرم شناسنامه و جواز کسب و سند یا اجاره نامه
۱۰- تطابق کامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و جواز کسب و سند یا اجاره نامه
۱۱- ارائه تضمین مالی (سفته/ ضمانت نامه بانکی/ وثیقه ملکی)

اشخاص حقوقی (شرکتها) :

۱- مدارک کامل شرکت اعم از اساسنامه، کپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی تغییرات (در صورت وجود تغییرات)
۲- کپی برابر با اصل اجاره نامه یا سند به نام شرکت یا یکی از اعضاء هیئت مدیره داری حق امضاء
۳- کپی شناسنامه مدیر عامل دارای حق امضاء
۴- کپی کارت ملی مدیرعامل
۵- عکس پرسنلی ۲ قطعه
۶- عکس از محل ۲ قطعه
۷- فرم شناسنامه نمایندگی مجاز فروش تکمیل شده
۸- موافقت نامه مهر و امضاء شده
۹- تطابق نام درج شده در فرم شناسنامه و مدارک شرکت و سند یا اجاره نامه
۱۰- تطابق کامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و مدارک شرکت و سند یا اجاره نامه
۱۱- کپی کد اقتصادی
۱۲- کپی جواز کسب
۱۳- کپی کارت بازرگانی (در صورت دارابودن)
۱۴- ارائه تضمین مالی (سفته/ضمانت نامه بانکی/وثیقه ملکی)