برچسب های اموال

برچسب های اموال

برچسب اموال ،شبرنگ ، لیبل asset ،لیبل اموال، لیبل خرد شونده نام هایی است که به این نوع از  لیبل اطلاق میگردد به دلیل استفاده از ماده سیلیس

(از مشتقات شیشه) در این نوع برچسب حالت شکننده آن از مشخصات بارز آن محسوب می شود و با توجه به چسبندگی بالای آن ، برای استفاده از اموال گردانی در سازمانها و شرکتهای بزرگ مناسب می باشد.که در صورت الصاق به اموال یک شازمان  میتواند به عنوان شناسه ایی جهت شناسایی اموال یک مجموعه از آن استفاده کرد و با چاپ بارکد بر روی آن به اطلاعات ریز آن دست یافت .این نوع از برچسب ها در ارایه خدمات گارانتی نیز قابل استفاده هستند بدین شکل که در صورت سعی در جدا کردن آن از محصول مخدوش و خرد شده و امکان جعل یا سوء استفاده از یک کالا را از بین خواهد برد .