برچسب های تایوک (Tyvec Label ) یا پارچه ایی

برچسب های تایوک (Tyvec Label ) یا پارچه ایی

این برچسب از نوعی الیاف پارچه فشرده شده و مصنوعی ساخته شده است.یکی از استفاده های مهم آن روی درخت سیم ها می باشد که به دلیل انعطاف پذیری و چسبندگی بالای آن ، دو سر آن را به هم الصاق می کنند.