برچسب های پلی گور

برچسب های پلی گور حالت پلاستیکی داشته و تا ۲۲۰درجه سانتی گراد حرارت را تحمل می‌کنند و دارای مقاومت از نظر کشیدگی می‌باشند. این گونه برچسبها در مقابل عوامل محیطی از قبیل باد و باران و گرمای آفتاب مقاوم هستند که در بخشهای لوازم خودرو ، لوازم خانگی و داروسازی سازمان انتقال خون استفاده زیادی دارند