برچسب های Void

برچسب های Void

این گونه برچسبها نیز که در بحث گارانتی استفاده دارند. از نظر کشیدگی مقاومت بالا داشته و حرارت را تا ۸۰ درجه سانتیگراد تحمل می‌کنند و در دو نوع شطرنجی و نقره ای عرضه می‌شوند:
شطرنجی: این نوع برچسب Void هنگامی که به محصول چسبانده می‌شود ، زمان جدا شدن ، برچسب به صورت شطرنجی جدا شده و قسمتی از برچسب روی محصول باقی می‌ماند لذا برچسب غیر قابل استفاده مجدد می‌گردد