ریبون های وکس رزین ( Wax/Resin )

ریبون وکس رزین

ریبون Wax/Resinاز لحاظ مقاومت و کیفیت چیزی مابین ریبونهای Wax و Resin است و استفاده از آن در چاپ بر روی همه انواع برچسب ها امکانپذیر است. و قابلیت ماندگاری تا یک سال را بر روی انواع لیبل دارا میباشد