لیبل های امنیتی(انهدام پذیر)

برچسب های Security (انهدام پذیر)

لیبل |برچسب| امنیتی|برچسب گارانتی|لیبل ووید|لیبل انهدام پذیر|شرکت فن آوران ایماکو

لیبل های Security (انهدام پذیر) این گونه بر چسب ها در بحث های امنیتی و گارانتی محصولات استفاده می شوند و معروف به برچسب گچی بوده و بعد از چسباندن به محصول به هیچ طریقی قابل کندن نیستند و در صورت سعی در کندن، این نوع برچسب ها خرد می‌شوند. بیشتر برای گارانتی محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند و همچنین می‌توان از آنها به جای برچسب اموال هم استفاده کرد.