نرم افزار های لیبلینگ و ثبت کالا مبتنی بر بارکد

نرم افزار های لیبلینگ و ثبت کالا مبتنی بر بارکد

آیا از اینکه لیبل های الصاقی بر روی کالا های شما به صورت نمایشی در آمده و اطلاعات مندرج در آن قابلیت ثبت و نگه داری در جایی را نداشته باشد نگرانید ،از مزیت های سیستم لیبلینگ و ثبت کالا در توانایی دخیره سازی اطلاعات قرائت شده توسط اسکنر ها در بانک های اطلاعاتی میباشد. با استفاده از این نرم افزار، ثبت و نگهداری اطلاعات مبتنی بر بارکد همواره به صورت On Lineبوده و ذخیره کردن و دریافت اطلاعات در این گونه سیستم ها به صورت لحظه ایی میباشد که در داشتن نظارت کامل بر روی محصول و نحوه تولید و رسیدن آن به دست مصرف کننده نظارت میکند