نرم افزار های مدیریت کنتور خوانی مبتنی بر بارکد

نرم افزار های مدیریت کنتور خوانی مبتنی بر بارکد

در مواردی مراجعه نکردن مامورین جهت قرائت کنتور باعث به وجود آوردن اطلاعات ناصحیح و در پی آن صدور قبض های اشتباه شده است استفاده از نرم افزار های ویژه کنتور خوانی ایماکو بر روی هند هلد ها یا کامپیوتر های قابل حمل و الصاق بارکد بر روی کنتور ها ضمن ملزم کردن مامورین جهت مراجعه و جمع آوری مشخصات و شناسنامه هر کنتور ،در بر دارنده امکاناتی بینظیر دیگری نیز میباشد.

جهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با نوع نرم افزار مورد نیاز خود با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.