چاپ لیبل اموال

  • برچسب-های اموال-copy copy
  • برچسب-های اموال-copy copy
  • برچسب-های اموال-copy copy

چاپ لیبل اموال بارکد  با قابلیت خوانش بارکد اسکنر

این برچسب جهت چاپ مشخصات و بارکد اموال سازمان ها بر روی لیبل هاصورت میگیرد و برای شناسایی و  استفاده در اموال گردانی در سازمانها و شرکتهای بزرگ  و کوچک مناسب می باشد.

چاپ اینگونه لیبل ها به صورت تک رنگ با بارکد و یا به صورت چند رنگ در هر ابعاد و اندازه ایی قابل انجام میباشد